Превоз на опасни товари – разпоредби за услугата на Ecolet

Новото споразумение за международен превоз на опасни товари по пътищата (ADR) е в сила от януари 2021 г.

Опасни товари – къде мога да намеря списък?

Класификацията на опасните стоки можете да намерите по-долу:

Клас 1 Експлозивни вещества и изделия

 • Клас 2 Газове, включително сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове и изпарения
  • Запалими газове (напр. бутан, пропан, ацетилен)
  • Незапалими и нетоксични, които могат да предизвикат задушаване (напр. азот, CO2) или окислители (напр. кислород)
  • Токсични (например хлор, фосген)
 • Клас 3 Запалими течности
 • Клас 4.1 Запалими твърди вещества, самореагиращи вещества и твърди десенсибилизирани експлозиви
 • Клас 4.2 Вещества, подлежащи на самозапалване
 • Клас 4.3 Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
 • Клас 5.1 Окисляващи вещества
 • Клас 5.2 Органични пероксиди
 • Клас 6.1 Токсични вещества
 • Клас 6.2 Инфекциозни вещества
 • Kлас 7 Радиоактивен материал
 • Клас 8 Корозивни вещества
 • Клас 9 Различни опасни вещества и изделия

В тази статия ще намерите и връзка за изтегляне на текущото съдържание на Споразумението за АРС:

https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021

Превоз на опасни товари – как да поръчате услуга в Ecolet?

Поради естеството на транспортирането на опасни материали услугата не може да бъде поръчана чрез Ecolet.

Други забранени предмети и стоки за транспортиране

Живи или мъртви животни

Човешки останки, включително Пепел

Човешки органи

Огнестрелни оръжия или разглобени оръжия, боеприпаси

Експлозивни материали, токсични газове

Нетрайни стоки

Отпадъци

Скъпоценни камъни, бижута от благородни метали, кюлчета от благородни метали

Ценни стоки (кожи, часовници, картини, свещени изображения, колекционерски монети и др.)

Пари, чекове, кредитни карти, пощенски марки, валидни телефонни карти

Произведения на изкуството и антики

Акумулатори

Наркотици

Тютюн

По-подробен списък можете да намерите в “Общи условия”, достъпни в Ecolet.